മയ്യില്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി നാടിനൊപ്പം,നാട്ടുകാര്‍ക്കൊപ്പം....നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ വാര്‍ത്തകളും, വിശേഷങ്ങളും ഏതുമാകട്ടെ ഞൊടിയിടല്‍ ലോകത്തിനു മുന്നിലെത്തുന്നു മയ്യില്‍ വാര്‍ത്തകളിലൂടെ.വാര്‍ത്തകള്‍ 9447817915 എന്ന നമ്പറില്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ.

Rebuild Kerala Initiative Recruitment 2022 - Apply Online For Clerk, IT Officer, Office Attendant & Computer Asssistant Vacancies

Rebuild Kerala Initiative Recruitment 2022 - Apply Online For Clerk, IT Officer, Office Attendant & Computer Asssistant Vacancies

Rebuild Kerala Initiative Recruitment 2022: Rebuild Kerala Initiative (RKI) officially released a recruitment notification of the Rebuild Kerala Initiative Recruitment 2022 on its official website https://rebuild.kerala.gov.in/ . The aspirants who are looking for the Latest Kerala Govt Jobs can utilize this wonderful opportunity. Through this latest Recruitment, the Rebuild Kerala Initiative (RKI) invites online applications to fill their 07 vacancies for the posts of  IT Officer, Clerk, Computer Assistant, and Office Attendant. Also, the Rebuild Kerala Initiative Recruitment 2022 online application will be started on 13th April 2022 to 27th April 2022. The applicants are advised to apply well in advance to avoid a rush during the closing dates. Interested candidates check the Rebuild Kerala Initiative Recruitment 2022 Vacancy details, Qualifications, and How to apply below

Rebuild Kerala Initiative (RKI) Recruitment Job Notification Details

The Rebuild Kerala Initiative presents a unique approach to rebuilding the State. The Government established the Rebuild Kerala Initiative (RKI) to “bring about a perceptible change in the lives and livelihoods of its citizens by adopting higher standards of infrastructure for recovery and reconstruction, and to build ecological and technical safeguards so that the restructured assets could better withstand floods in the future”.

Aspirants who are serious about their career and if they want to make a career in the RKI can apply directly through the link provided below. All the candidates check the Rebuild Kerala Initiative Latest Job Notification Details below.

Rebuild Kerala Initiative Recruitment 2022 – Notification Details

Organization : Rebuild Kerala Initiative (RKI)

Job Type :  Kerala Govt

Recruitment Type : Temporary Recruitment

Advt No :  No. RKI/CMD/02/2022

Post Name :  IT Officer, Clerk, Computer Assistant, and Office Attendant

Vacancy :  07

Job Location :  All Over Kerala

Salary Scale :  Rs.18,390 – 32,560/-

Apply Mode :  Online

Application Start Date : 13th April 2022

Application Last Date :  27th April 2022

Official Website  :  https://rebuild.kerala.gov.in/

Rebuild Kerala Initiative Recruitment 2022 - Vacancy Details

Rebuild Kerala Initiative has released the following vacancy details with their recent recruitment notification of the Rebuild Kerala Initiative Recruitment 2022. They invite 07 candidates to fill their vacancies. Candidates can check their job vacancy details below.

Post Name               Vacancy

IT Officer                       01 (PMU - Thiruvananthapuram) Employee preferred from Thiruvananthapuram district

Clerk                              02 (1 – Thiruvananthapuram, and 1 – Kottayam) Employees preferred from Thiruvananthapuram and Kottayam- districts

Computer Assistant   02 (1 – Thiruvananthapuram, and 1 – Thrissur) Employees preferred from Thiruvananthapuram and Thrissur districts

Office Attendant         02 (1 – Thiruvananthapuram, and 1 – Kottayam) Employees preferred from Thiruvananthapuram and Kottayam districts

Rebuild Kerala Initiative Recruitment 2022 - Age Limit Details

To apply for the latest Rebuild Kerala Initiative job opportunities, the candidates attain the following age limit. The notified aged candidates can only able to apply for these job vacancies. The Reserved category candidates from SC, ST, PWD, Women, and all others will get the upper age limit relaxation as per government norms. Interested candidates check the age limit details below.

Post Name                Age Limit

IT Office                       30 Years

Clerk                             25 Years

Computer Assistant   25 Years

Office Attendant         25 Years

Rebuild Kerala Initiative Recruitment 2022 - Educational Qualification Details

To apply for the Latest Rebuild Kerala Initiative Recruitment 2022 application form the candidates must be required to attain the following qualification details. Before applying for The Rebuild Kerala Initiative job opportunities the candidates read and understand the eligibility criteria, only those applicants should apply who are eligible otherwise their application form will be rejected. Candidates can check the Rebuild Kerala Initiative Latest Jobs Qualification details below.

Post Name            Qualification

IT Officer     MTech./  M.E./ B.Tech. / B.E./ MCA/M.Sc.ComputerScience

Clerk                       Pass in SSLC Examination or any other equivalent qualification

Computer Assistant       1.SSLC or its equivalent

                  2. Higher  Grade Certificate in Typewriting English (KGTE) and Computer     Word Processing or its equivalent                                               3. Lower Grade Certificate in Typewriting Malayalam (KGTE) or its equivalent

Office Attendant           Should have passed Standar  VII and should not have acquired any graduation.

Selection Process

The selection process may comprise of Written Examination/Group Discussion and /or Personal Interview. PMU reserves the absolute right to decide whether to use any of these modes for the selection of the notified posts.

How To Apply For Rebuild Kerala Initiative Recruitment 2022?

The Project Management Unit (PMU) of Rebuild Kerala Initiative (RKI) under the Local Self Government Department, the Government of Kerala invites applications from qualified and competent candidates for appointment to the following posts on a contract basis.

Interested candidates may apply ONLINE through the website of the Centre for Management Development (CMD), Thiruvananthapuram (www.cmdkerala.net) by satisfying themselves with the terms and conditions of this recruitment.

1. Then go to the Centre for Management Development (CMD) website Notification panel and check the link of the particular Rebuild Kerala Initiative Recruitment 2022 Notification.

2. If you are eligible for this, then click on the Apply Online link.

3. Now fill the form with the necessary details of the candidate document and as per the instructions.

4. Click on the submit link to submit the Application form.

5. Download it and take a printout of the Application form for future uses and references.

Important Links

Official Notification ClickHere

Apply Online             ClickHere

Official Website        ClickHere
0/Post a Comment/Comments

മലയാളം ജോബ് & ടെക്ക് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്