മയ്യില്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി നാടിനൊപ്പം,നാട്ടുകാര്‍ക്കൊപ്പം....നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ വാര്‍ത്തകളും, വിശേഷങ്ങളും ഏതുമാകട്ടെ ഞൊടിയിടല്‍ ലോകത്തിനു മുന്നിലെത്തുന്നു മയ്യില്‍ വാര്‍ത്തകളിലൂടെ.വാര്‍ത്തകള്‍ 9447817915 എന്ന നമ്പറില്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ.

AUDIO പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കിടിലനൊരു ആപ്പ് | How To Edit Audio With Smartphones Like A Pro | No Need PC | Download Wave Pad Mod Apk

AUDIO പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കിടിലനൊരു ആപ്പ് | How To Edit Audio With Smartphones Like A Pro | No Need PC | Download Wave Pad Mod Apk

WavePad Music and Audio Editor is a full-featured professional audio and music editor. With WavePad you can edit and record music, voice, and other audio recordings. You can edit audio files with tools like cut, copy, paste. You can also add audio effects including echo, amplify, and noise reduction.

WavePad Audio Editor supports a number of formats including vox, gsm, and more! Whether you are a professional or an at-home enthusiast, WavePad has all of the tools you need to edit audio files. Typical applications include ringtones, voice-overs, trim sound bits, and many more!

WavePad features:

• Supports a number of file formats including wave and aiff

• Editing capabilities include cut, copy, paste, insert, trim and more

• Effects include amplify, normalize, echo and more

• Work with multiple files

• Supports auto-trim and voice activated recording

• Select sample rates from 8000-44100hz, 8-32 bits

• Recording runs in the background and when the screen turns off

Upload to and download from your Google Drive and Dropbox account

WavePad contains optional in-app purchases and subscriptions.

DOWNLOAD iOS APP

DOWNLOAD ANDROID APP

Subscriptions are billed monthly while purchases are one time payments (these are not subscriptions)

• Your subscription will automatically renew unless auto-renew is turned off at least 24-hours before the end of the current period

0/Post a Comment/Comments

മലയാളം ജോബ് & ടെക്ക് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്